<
 

    کی گفته همش باید عدالت اجرا بشه؟! پس حساب رفیق بازی و مرام ومعرفت چی میشه؟

لینک زیر هم مواقعی رو شرح میده که میشه در اونهابه دوستان خدمت کرد.

مواقعی که روی حساب مرام ومعرفت میشه بی خیال اجرای عدالت و دادخواهی شد...

+ گرد آوري شده    توسط محمد مسعودي   | 
<
این مطلب بدون شرح میباشد !!!
سه تا پسره با هم كل گذاشته بودن، اولي ميگه: باباي من مهم‌ترين آدم مملكته. دوتاي ديگه ميپرسن: مگه بابات چيكارس؟ ميگه: باباي من رئيس‌جمهوره. هر قانوني كه بخواد گذاشته بشه رو بايد اول باباي من امضا كنه. دومي ميگه: برو بابا حال نداري. باباي من عمري پوز باباي تورو ميزنه! اوليه ميگه: مگه بابات چيكارس؟ پسره ميگه : باباي من نماينده مجلسه.. تا باباي من راي نده، عمري قانوناي باباي تو تصويب نميشن. سومي برميگرده ميگه: باباهاي شما جلوي باباي من پشم هم نيستن! اون دو تا ميپرسن: مگه بابات چيكارس؟ پسره ميگه: باباي من پاسبونه... جلوي خيابون واميسته، پونصدتومن ميگيره، ميشاشه به قانون باباهاي هردوتون!

نظر بدین !
+ گرد آوري شده    توسط محمد مسعودي   |